Czarny napis POLDEK z podpisem Kanalizacja Gmina Dobra

Oczyszczalnia Mierzyn

28-02-2018

OCZYSZCZALNIA MIERZYN STAN FORMALNO-PRAWNY OCZYSZCZALNI

Użytkownikiem oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Mierzynie jest "Poldek" - Dionizy Polikowski. Jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia typu BIOBLOK "BIS"-400.

W chwili obecnej odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni odbywa się na podstawie pozwolenia wodnoprawnego - decyzji "zezwalającej na eksploatację mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Mierzynie oraz na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych".

Niniejszy aneks do operatu dokumentuje pracę oczyszczalni w ostatnim okresie i stanowi podstawę do wydania nowej decyzji uwzględniającej nowe przepisy z zakresu ochrony środowiska.

CHARAKTERYSTYKA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Dane ogólne

Technologia oczyszczania ścieków przewiduje, mechaniczno - biologiczne oczyszczanie metodą osadu czynneg wraz z jednoczesnym usuwaniem związków biogennych - azotu i fosforu.

Na oczyszczalnie dopływały ścieki z miejscowości Mierzyn i Skarbimierzyce. Z uwagi na to, Se w ostatnich latach nastąpiła intensywna rozbudowa budownictwa mieszkaniowego, która spowodowała przeciąSenie hydrauliczne oczyszczalni i niedotrzymywanie parametrów dla ścieków oczyszczonych, konieczne stało się jej odciąSenie poprzez wybudowanie przesyłu "Mierzyn - Redlica" i skierowanie części ścieków na oczyszczalnię w Redlicy. Po ponownym rozruchu technologicznym oczyszczalnia pracuje prawidłowo, a odprowadzane oczyszczone ścieki spełniają warunki aktualnego pozwolenia wodnoprawnego.

W skład oczyszczalni ścieków wchodzą następujące obiekty:

przepompownia ścieków z kratą koszową,
BIOBLOK "BIS" - 400 (wersja wyniesiona),
poletka osadowe 5 szt.,
składowisko osadu,
kompostownia osadu o pow. Fc = 132,3 m2,
agregat prądotwórczy o mocy 55 kVA,
przepływomierz typ MPP-04 "ENKO",
dmuchawa DR 114.4.2 o mocy - 7,5 kW

Instalacje technologiczne to:

instalacja dozowania PIX-u,
instalacja rozprowadzania sprężonego powietrza,
sieć kanalizacyjna zbierająca ścieki własne,
przesącz z poletek odwadniania osadów oraz nadmiarowy osad czynny.

Technologia pracy oczyszczalni

W omawianej oczyszczalni są realizowane następujące procesy:

separacja mechaniczna zanieczyszczeń stałych na kracie zamontowanej w przepompowni,
redukcja zanieczyszczeń organicznych w komorze osadu czynnego,
strącanie chemiczne koagulantem Selazowym PIX (związki fosforu),
sedymentacja osadów w osadnikach wtórnych.

Dokładny opis procesu technologicznego znajduje się w operacie wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Mieczysława Nowackiego w sierpniu 2001r. (załącznik nr 5).