Czarny napis POLDEK z podpisem Kanalizacja Gmina Dobra

System kanalizacji w gminie Dobra

Z dniem 01 stycznia 2015 roku zmieniają się numery kont do rozliczeń za odprowadzanie ścieków. Nowe numery znajdują się na fakturze.

Charakterystyka systemu kanalizacji

Zgodnie z wyznaczonym podziałem wyodrębnić można część północną i południową systemu kanalizacji ściekowej. Punktem odniesienia jest główna oczyszczalnie ścieków znajdująca się w Redlicy.

Północna część systemu obejmuje m. Sławoszewo oraz Grzepnica skąd ścieki kierowane są do sieci kanalizacyjnej w m. Dobra od strony wschodniej, i dalej wraz ze ściekami z Dobrej tłoczone przez przepompownię PS 19 bezpośrednio na oczyszczalnię ścieków rurociągiem przesyłowym f110, f200 i f280. Ponadto w skład części północnej wchodzi najbardziej oddalona od oczyszczalni "gałąź" obejmująca miejscowości: Stolec, Rzędziny, Łęgi, Buk kierująca ścieki do Dobrej z zachodniej strony poprzez przepompownię PS 47. Rurociąg tłoczny z tej przepompowni włącza się do rurociągu przesyłowego. Dodatkowo poniżej m. Dobra funkcjonuje sieć kanalizacji w m. Wołczkowo z której ścieki kierowane są do rurociągu przesyłowego poprzez przepompownię PS 5. Najbardziej rozwiniętą w części północnej jest sieć kanalizacji ściekowej położona w Dobrej oraz Wołczkowie. Tereny przyległe do tych właśnie miejscowości uważane są za najbardziej rozwojowe dla budownictwa indywidualnego.

Czytaj więcej...
Stan gosporadki ściekowej w gminie Dobra

Obecnie system kanalizacyjny obejmuje swoim zakresem wszystkie miejscowości znajdujące się w obszarze gminy Dobra. System dzieli się na dwie części: północną oraz południową. Naturalną granicę wyznacza największa oczyszczalnia ścieków znajdująca się w centralnie położonej wsi Redlica.

Ze względu na występujące zróżnicowanie terenu oraz dość duże odległości, system kanalizacji ściekowej zaopatrzono w znaczną ilość pompowni, które bardzo często spełniają również rolę przepompowni.

Na terenie gminy Dobra obecnie funkcjonują 3 oczyszczalnie ścieków. Największa, przejmująca obecnie ścieki z ok. 75% gminy, znajduje się w Redlicy (centralnie położonej miejscowości). Pozostałą część ścieków przejmują mniejsze oczyszczalnie w Mierzynie (ok. 20%) oraz Lubieszynie (ok. 5%).