Czarny napis POLDEK z podpisem Kanalizacja Gmina Dobra

Oczyszczalnia Redlica

28-02-2018

LOKALIZACJA OCZYSZCZALNI


Oczyszczalnia znajduje się w miejscowości Redlica, na działce nr 1. Usytuowanie obiektu w miejscu rozwidlenia nasypu linii kolejowej z Redlicy oraz drogi z Redlicy do Wołczkowa. Powierzchnia działki oczyszczalni wynosi 6 000 m2. Działka graniczy od północy z rowem melioracyjnym, od wschodu z kanałem Wołczkowskim, od południa z nasypem, od zachodu z rowem melioracyjnym.

STAN FORMALNO-PRAWNY OCZYSZCZALNI

Cały teren oczyszczalni ścieków w Redlicy znajduje się w użytkowaniu Inwestora, tj. Urzędu Gminy w Dobrej. Nie ma tu nieruchomości osób trzecich, a więc bezpośrednie niekorzystne oddziaływanie na ich szkodę nie występuje. Najbliższe zabudowania znajdują się w odległości 800 m. od oczyszczalni. Natomiast odpływające z oczyszczalni ścieki oczyszczone stanowią potencjalne zagrożenie dla użytkowników terenów położonych nad kanałem Wołczkowskim. Temat wpływu ścieków na odbiornik omówiono w dalszej części opracowania.

CHARAKTERYSTYKA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Informacja ogólna o oczyszczalni. Parametry projektowe oczyszczalni są następujące:

 • ilość ścieków Qśr d. - 2 113 m3/d
 • maksymalna dobowa ilość ścieków Qmax d. - 2 747 m3/d
 • maksymalna godzinowa ilość ścieków Qmax h. - 88 m3/h
 • zawartość BZT5 w ściekach surowych - 400 mgO2/l
 • zawartość zawiesin w ściekach surowych - 433 mg/l
 • zawartość azotu ogólnego w ściekach surowych - 80 mg Nog./l
 • zawartość fosforu ogólnego w ściekach surowych - 13 mg Pog./l

Dotychczas nie osiągnięto założonego obciążenia hydraulicznego oczyszczalni.

Oczyszczalnia składa się z następujących obiektów:

 • przepompownia ścieków surowych,
 • krata mechaniczna,
 • krata ręczna,
 • piaskownik wirowy,
 • przepompownia ścieków,
 • blok biologicznego oczyszczania:
  • komora beztlenowa,
  • komora denitryfikacji,
  • komora nitryfikacji,
  • komora stabilizacji,
  • osadnik wtórny komora pomiarowa,
  • instalacja zagęszczania i odwadniania osadu,
  • instalacja dawkowania koagulanta PIX,
  • składowisko osadu.

Więcej informacji znajdą Państwo w niniejszym dokumencie.