Czarny napis POLDEK z podpisem Kanalizacja Gmina Dobra

Opis systemu kanalizacyjnego

07-02-2018

Zgodnie z wyznaczonym podziałem wyodrębnić można część północną i południową systemu kanalizacji ściekowej. Punktem odniesienia jest główna oczyszczalnie ścieków znajdująca się w Redlicy.

Północna część systemu obejmuje m. Sławoszewo oraz Grzepnica skąd ścieki kierowane są do sieci kanalizacyjnej w m. Dobra od strony wschodniej, i dalej wraz ze ściekami z Dobrej tłoczone przez przepompownię PS 19 bezpośrednio na oczyszczalnię ścieków rurociągiem przesyłowym f110, f200 i f280. Ponadto w skład części północnej wchodzi najbardziej oddalona od oczyszczalni "gałąź" obejmująca miejscowości: Stolec, Rzędziny, Łęgi, Buk kierująca ścieki do Dobrej z zachodniej strony poprzez przepompownię PS 47. Rurociąg tłoczny z tej przepompowni włącza się do rurociągu przesyłowego. Dodatkowo poniżej m. Dobra funkcjonuje sieć kanalizacji w m. Wołczkowo z której ścieki kierowane są do rurociągu przesyłowego poprzez przepompownię PS 5. Najbardziej rozwiniętą w części północnej jest sieć kanalizacji ściekowej położona w Dobrej oraz Wołczkowie. Tereny przyległe do tych właśnie miejscowości uważane są za najbardziej rozwojowe dla budownictwa indywidualnego.


Z południowej części systemu wyodrębnić można "gałąź" zachodnią kanalizującą miejscowości: Lubieszyn, Kościno, Dołuje, Wąwelnica oraz Redlica. Ścieki z miejscowości: Kościno, Dołuje, Wąwelnica, Redlica kierowane są przesyłowym kanałem grawitacyjnym na oczyszczalnię ścieków w Redlicy, natomiast ścieki z Lubieszyna oraz osiedla w Dobrej położone przy ul. Granicznej, na oczyszczalnię w Lubieszynie "Gałąź" wschodnia części południowej kanalizuje miejscowości: Bezrzecze (część poza-szczecińska), Mierzyn i Skarbimierzyce. Ścieki z tych miejscowości kierowane są za pośrednictwem rurociągu tłocznego przesyłowego z przepompowni PS 62 na oczyszczalnie ścieków w Redlicy. Dodatkowo w Mierzynie aktualnie eksploatowana jest oczyszczalnia ścieków zaspokajająca potrzeby wschodniej części m. Mierzyn oraz szczecińskiej dzielnicy Mierzyn. Spośród miejscowości znajdujących się w południowej części systemu za najbardziej rozwojowe uważa się miejscowości: Mierzyn i Bezrzecze.

W większości system kanalizacji w gminie Dobra był budowany równolegle z budową oczyszczalni ścieków w Redlicy. Przed tą inwestycją w gminie znajdowały się szczątkowe ilości sieci wraz z przepompowniami przyłączone do lokalnych mniejszych oczyszczalni ścieków. Najstarsze odcinki sieci kanalizacyjnej są eksploatowane do dziś, zbudowane są w przeważającej większości z rur kamionkowych (Dobra, Rzędziny, Bezrzecze, Stolec) oraz betonowych (Wołczkowo, Mierzyn, Lubieszyn). Studnie rewizyjne o średnicy 1200 mm wykonane są z kręgów betonowych i przykryte płytami nastudziennymi betonowymi. 


Do budowy nowego systemu kanalizacji ściekowej obejmującego swym zasięgiem całą gminę Dobra zastosowano generalnie rury PCV; a także studnie z kręgów betonowych oraz z PVC.

Układ kanalizacji ciśnieniowej wykonany jest z rurociągów PE lub PVC i wyposażony w studzienki odwadniające i odpowietrzające wykonane z betonu szczelnego.
Przepompownie prefabrykowane wykonane z żywic epoksydowych wyposażone zostały w pompy produkcji ITT FLYGT oraz Sarlin (I etap Inwestycji finansowanych przez fundusz PHARE), a także z kręgów betonowych wyposażone w pompy produkcji Herborner oraz Grundfoss (kolejne etapy inwestycji).