Czarny napis POLDEK z podpisem Kanalizacja Gmina Dobra

Obecny stan gospodarki ściekowej

07-02-2018

Obecnie system kanalizacyjny obejmuje swoim zakresem wszystkie miejscowości znajdujące się w obszarze gminy Dobra. System dzieli się na dwie części: północną oraz południową. Naturalną granicę wyznacza największa oczyszczalnia ścieków znajdująca się w centralnie położonej wsi Redlica.

Ze względu na występujące zróżnicowanie terenu oraz dość duże odległości, system kanalizacji ściekowej zaopatrzono w znaczną ilość pompowni, które bardzo często spełniają również rolę przepompowni.

Na terenie gminy Dobra obecnie funkcjonują 3 oczyszczalnie ścieków. Największa, przejmująca obecnie ścieki z ok. 75% gminy, znajduje się w Redlicy (centralnie położonej miejscowości). Pozostałą część ścieków przejmują mniejsze oczyszczalnie w Mierzynie (ok. 20%) oraz Lubieszynie (ok. 5%).