Czarny napis POLDEK z podpisem Kanalizacja Gmina Dobra

Warunki legalizacji wodomierzy - podliczników

05-04-2018

Warunki rozliczeń za wodę zużywaną bezpowrotnie bez opłat za ścieki określa art.27 ust.6 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeni w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r (Dz.U. z 2006 r,nr 123,poz.858 z późn.zm.) stanowiąc:

„W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług."

Konsekwencją obowiązywania wyżej powołanego przepisu ustawy jest ponoszenie przez właściciela nieruchomości wszystkich kosztów związanych z montażem, ewentualną naprawą, wymianą bądź też ponowną legalizacją tego dodatkowego wodomierza.

Przedmiotowe wodomierze muszą być legalizowane i ponownie plombowane co 5 lat zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001r Prawo o miarach (Dz.U.z 2004 r.,Nr 243,poz.2441 z późn. Zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

Jeśli wodomierz nie jest urządzeniem legalizowanym, jego wskazania nie mogą stanowić podstawy do rozliczenia zużycia wody i ścieków.

Na terenie Gminy Dobra odbiór techniczny i plombowanie podliczników ogrodowych i ściekowych może przeprowadzić wyłącznie przedstawiciel firmy POLDEK - eksploatatora gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Czynności te nie wchodzą w zakres usług świadczonych w ramach umowy na odprowadzanie ścieków i opłata za nie zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie internetowej.